About us

Learning For Kidz หรือ L4K เป็นแบรนด์ในเครือบริษัท พัฒนาวิชาการและประเมินผล จำกัด

เรานำเข้าของเล่นเสริมทักษะและสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และปลอดภัยสำหรับลูกน้อย ซึ่งผู้ปกครองสามารถเล่นหรือทำกิจกรรมร่วมกับลูกที่บ้านได้ นอกจากนี้ เรายังมุ่นเน้นให้ความรู้กับผู้ปกครองเกี่ยวกับพัฒนาการ และการเรียนรู้ของเด็กในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ลูกน้อยเติบโตอย่างสมวัย และมีทักษะที่ดีต่อการใช้ชีวิตในอนาคต