นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในเว็บไซต์ www.thaiadapp.com ของ บริษัท พัฒนาวิชาการและประเมินผล จำกัด

ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการสมัครสมาชิกและใช้งานเว็บไซต์มีรายละเอียด ดังนี้

1.ข้อมูลที่ทางเว็บไซต์จัดเก็บ จะจัดเก็บเป็นความลับ โดยจะเป็นข้อมูลทั่วไปที่สมาชิกใช้ในการสมัคร ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่อีเมล (E-Mail Address) และข้อมูลที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เมื่อมีการสั่งซื้อสินค้า และข้อมูลเลขประจำตัวผู้เสียภาษีเมื่อมีการขอใบกำกับภาษี ตลอดระยะเวลาที่เว็บไซต์นี้ยังเปิดใช้งานอยู่ โดยทางเว็บจะไม่เก็บ และข้อมูลบัตรเครดิตของลูกค้า

2.การเก็บรวมรวมข้อมูลข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้และเปิดเผยข้อมูล เพื่อเป็นสิทธิประโยชน์ของเจ้าของข้อมูล และประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ฯ คือ การซื้อขายสินค้า, การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย (โดยส่งข้อมูลผ่าน SMS หรือ อีเมล) , การวิจัยตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูล, การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ฯ และการติดต่อสอบถามวิจัยเพื่อพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย

3.ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวมไว้จนกว่าเจ้าของข้อมูลจะมีการถอนความยินยอมและข้อมูลดังกล่าวอาจถูกใช้ หรือเปิดเผยต่อพนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฎิบัติงานของบริษัทฯ และการใช้ หรือเปิดเผยนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ของเจ้าของข้อมูล และ/หรือเป็นไปเพื่อปฎิบัติตามกฎหมาย และ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ในข้อ2.

4.ข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลได้ให้ไว้กับบริษัท ฯ จะถูกเก็บรักษา ใช้ และเปิดเผยอย่างเหมาะสมตามมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ฯ

5.เจ้าของข้อมูลมีสิทธิถอนหรือยกเลิกความยินยอม หรือขอรับสำเนาข้อมูล ขอให้เปิดเผยการได้มา หรือคัดค้านการเก็บ ใช้ เปิดเผย หรือขอให้ลบ ทำลาย ทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนได้ หรือขอให้ระงับการใช้ข้อมูล หรือขอให้แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง โดยติดต่อได้ที่ เบอร์ Call Center 02-588-6040-2 หรือ E-Mail : sales@thaiadapp.com หรือ Line Official Account : @thaiadapp

6.กรณีที่เจ้าของข้อมูลไม่ให้ข้อมูล หรือขอถอนความยินยอม หรือยกเลิกความยินยอม เจ้าของข้อมูลจะไม่มีสถานะการเป็นสมาชิกหรือถูกยกเลิกสถานะการเป็นสมาชิก

7.บริษัท ฯ จะไม่ส่งต่อข้อมูลในข้อ 1. ให้กับบุคคลหรือองค์กรใด ๆ โดยเด็ดขาด

8.สมาชิกยินยอมให้บริษัท ฯ เก็บรวมรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลที่ให้ไว้หรือมีอยู่ หรือที่บริษัท ฯ ได้รับหรือเข้าถึงได้จากแหล่งอื่น และยินยอมให้ผู้รับข้อมูลจากบริษัท ฯ เก็บรวมรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ต่อบริษัท ฯ

9.สมาชิกยืนยันว่าได้บรรลุนิติภาวะ มีสติสัมปชัญญะครบถ้วน ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ และไม่เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ ในขณะที่ให้ความยินยอมนี้